ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE, GAZOCIĄGI, WODOCIĄGI

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę roszczeń związanych z uzyskaniem służebności przesyłu i odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Dochodzimy od operatorów przesyłowych roszczeń związanych z:

-ustanowieniem odpłatnej służebności,

-odszkodowaniem za bezumowne korzystanie przez operatora z nieruchomości.

W ramach roszczeń wnosimy również o wyrównanie strat jakie poniósł władający nieruchomością, w tym za zmniejszenie wartości nieruchomości spowodowane wybudowaniem infrastruktury przesyłowej.

Nadto występujemy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres ostatnich 10 lat oraz negocjujemy opłatę za służebność przesyłu, za prawo przejścia, przejazdu i korzystania z nieruchomości.

Po wezwaniu operatora przesyłowego do zapłaty odszkodowania, w zależności od jego stanowiska, podejmujemy dalsze działania. W przypadku nieudanych negocjacji, najczęściej zachodzi konieczność złożenia pozwu, po to by w ramach postępowania sądowego ustalić zasadność roszczeń i wysokość potencjalnego odszkodowania i służebności od operatora przesyłowego.

Wykaz dokumentów koniecznych do konsultacji:

  1. aktualny odpis księgi wieczystej odnoszącej się do gruntu (chyba że księga jest w wersji elektronicznej – wtedy wystarczy sam nr księgi wieczystej)

  2. aktualny wypis z ewidencji gruntów

  3. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium gminnym

  4. korespondencja z operatorem, którego instalacja położona jest na naszym terenie (jeżeli taka była prowadzona)

  5. wskazanie właściciela sieci infrastruktury i rodzaju sieci a także infrastruktury przesyłowej ulokowanej na nieruchomości

  6. akt własności nieruchomości