Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy.

W sytuacji gdy ubezpieczona w ZUS osoba dozna w wyniku wypadku przy pracy uszkodzenia ciała, ma prawo do wystąpienia do ubezpieczyciela z wnioskiem o przyznanie jednorazowego odszkodowania.

KOGO dotyczy możliwość składania roszczenia?

Osoby, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

albo

Uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej spełniającego następujące warunki, tzn.:

 • małżonka
 • dzieci: własnych, drugiego małżonka, przysposobionych
 • przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej
 • rodziców osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dokumenty wymagane przez ZUS

-Wniosek o jednorazowe odszkodowanie

 • zaświadczenie o stanie zdrowia zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

 

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po   zmarłym:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania