Odszkodowanie za pożar domu

Osoby, które wykupują ubezpieczenie nieruchomości od tzw. zdarzeń losowych (np. ognia, nawalnego deszczu,  huraganu i innych klęsk) powinny mieć świadomość, że ubezpieczenie takie nie obejmuje co do zasady swoim zakresem wszystkich szkód, które powstaną w ubezpieczonej nieruchomości.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania?

O zakresie ubezpieczenia decydują przede wszystkim zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W momencie zawierania umowy ubezpieczenia warto zaznajomić się z tzw. katalogiem wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela czyli z katalogiem wskazującym za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie odpowiada.  Na rynku funkcjonuje wiele produktów ubezpieczeniowych, które różnią się od siebie zakresem ochrony oferowanej przez danego ubezpieczyciela.

Sytuacją, która najczęściej stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania w razie pożaru nieruchomości jest  niedopełnienie obowiązków przeciwpożarowych właściciela budynku. Przepisy prawa zobowiązują bowiem właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.  Jeżeli po pożarze, właściciel ubezpieczonej nieruchomości nie przedstawi na wniosek firmy ubezpieczeniowej dokumentu zaświadczającego, iż taka kontrola została przeprowadzona, z całą pewnością będzie to stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w sytuacji gdy powstaje spór pomiędzy właścicielem spalonej (całkowicie lub częściowo) nieruchomości a ubezpieczycielem co do wysokości kosztów naprawy (odbudowy) budynku po szkodzie.

Z naszej praktyki wynika, że często wysokość kosztów naprawy jest punktem spornym. Ubezpieczyciele dokonując wyceny szkody pożarowej często zaniżają przyznane kwoty odszkodowania – w takiej sytuacji osobie bądź podmiotowi ubezpieczonemu przysługuje cały szereg środków pozwalających na uzyskanie dopłaty odszkodowania do pełnej kwoty kosztów poniesionych w związku z naprawą mienia po szkodzie.

Elite Odszkodowania współpracuje z biegłymi, którzy dokonują kalkulacji kosztów naprawy po szkodzie pożarowej pod kątem zapisów umowy ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia kwoty odszkodowania, gdyż wysokość odszkodowania zależna jest ściśle od zapisów danej umowy ubezpieczenia.

 

Kapitalizacja renty

Każdemu z nas codziennie towarzyszy wiele ryzyk, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała. Wiele osób ulega różnego rodzaju wypadkom. W przypadku uszkodzenia ciała, osoba poszkodowana, poza jednorazowym odszkodowaniem, ma prawo ubiegać się o rentę wyrównawczą – jej zadaniem jest wyrównanie szkód. Najczęściej renta tego typu wypłacana jest co miesiąc, lecz dostępna jest też kapitalizacja renty. Czym jest kapitalizacja renty i czy opłaca się ona każdemu poszkodowanemu?

Bardzo często zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadku długo dochodzą do zdrowia. Proces leczenia jest żmudny, a po jego zakończeniu, pacjenta niejednokrotnie czeka jeszcze długotrwała rehabilitacja. W takiej sytuacji samo jednorazowe odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie kosztów wynikających ze szkody – dlatego też wypłacana jest renta wyrównawcza.

Jeżeli w wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów, jakie to zdarzenie za sobą pociąga. Najczęściej są to wydatki na leczenie i dojazdy do placówek medycznych. Jest jeszcze jedno, przysługujące świadczenie, a mianowicie renta wyrównawcza.

Podstawami do nabycia prawa do renty są:

  • Zwiększenie potrzeb – na przykład konieczność odbywania regularnej rehabilitacji, przyjmowanie leków,

  • Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,

  • Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość – na przykład trudności w znalezieniu dobrze płatnej pracy.

Co ważne, nie wszystkie wyżej wskazane przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. Wystarczy jedna z nich, by móc starać się o rentę. Co ciekawe, obecnie częstą propozycją ze strony ubezpieczycieli jest kapitalizacja renty.

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty, to zamiana przyszłych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Taka forma jest wypłacana poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń. Osoba, która doznała wypadku od razu dostaje dużą kwotę pieniędzy, co może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jednakże w zamian za to rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń o wypłatę standardowej renty.

Takie rozwiązanie jest usankcjonowane przez art. 447 kodeksu cywilnego. By kapitalizacja renty doszła do skutku konieczna jest ugoda między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń. Generalną zasadą przy zawieraniu ugody jest to, że obie strony negocjacji ugodowych muszą iść na pewne ustępstwa. Dodatkowo, by uzyskać prawo do kapitalizacji renty, poszkodowany musi podać ważny powód skłaniający go do zrzeczenia się wypłat okresowych.

Podstawą kapitalizacji renty może być:

  • Uzyskanie lub uzupełnienie wykształcenia,

  • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

  • Usamodzielnienie się osoby niepełnosprawnej,

  • Rozpoczęcie specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji.

Warto też wiedzieć, że oszacowanie wysokości renty w tej wersji nie jest proste. Nie jest to bowiem kwota powstająca po połączeniu wszystkich rat wypłacanych okresowo. Parametrów decydujących o kwocie skapitalizowanej renty jest znacznie więcej. W związku z tym, gdy ubezpieczyciel złoży poszkodowanemu propozycję kapitalizacji, to trzeba ją dobrze przemyśleć. Zdecydowanie warto w takim wypadku skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. To on będzie prowadził negocjacje z zakładem ubezpieczeń.

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Nad propozycją kapitalizacji renty zawsze warto się zastanowić. Dobrym rozwiązaniem jest też zasięgnięcie opinii eksperta od ubezpieczeń. Jest  kilka kwestii do przeanalizowania. Poszkodowany może otrzymać dużą kwotę pieniędzy, którą zadysponuje jak chce, z drugiej strony zrzeka się prawa do przyszłej renty. To sprawia, że musi dobrze gospodarować uzyskanymi pieniędzmi, by zabezpieczyć się na przyszłość.

W przypadku zdecydowania się na kapitalizację, cześć otrzymanych środków dobrze jest zainwestować. Po jakimś czasie może się okazać, że dobrze rozdysponowana kwota jednorazowego odszkodowania przyniesie bardzo dużo korzyści – często znacznie więcej niż tradycyjnie wypłacana renta wypadkowa.

Wszystko to sprawia, że zdecydowanie warto rozważyć kapitalizację renty w każdej indywidualnej sprawie.

Odszkodowanie z OC sprawcy szkody a wcześniejsza naprawa pojazdu

W dniu 20 lutego 2019r. Sąd Najwyższy rozpatrzył kolejne pytanie prawne dotyczące rozliczenia szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.).

Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pytania zadanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. (II Ca 124/18) o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”.

SN wskazał, iż hipotetyczne określanie kosztów przywrócenia uszkodzonego auta do stanu poprzedniego jest w przytłaczającej większości przypadków uzasadnione. Sąd przypomniał, że jest to pewna forma uśrednienia wypłat odszkodowań, która według ubezpieczycieli ma bardzo istotne znaczenie. Dla zakładów najważniejsze jest bowiem nie to, ile trzeba zapłacić poszkodowanym, ale przybliżona przewidywalność wypłat, w czym pomaga wspomniane uśrednienie.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie wskazywano, iż roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa jest dokonana. Przyjęto również, że odpowiada ono zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa, która została dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma istotnego znaczenia.

SN podkreślił, że obowiązek odszkodowawczy pojawia się z chwilą powstania szkody, a określenie wysokości szkody, czy to na podstawie opinii biegłego, czy też rachunków, stanowi tylko sposób kalkulacji szkody. Wcześniejsza naprawa pojazdu przez poszkodowanego czy też przywrócenie podstawowych funkcji pojazdu nie powoduje zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności.