Odkup szkody z OC – na czym to polega?

Zaniżone odszkodowania za naprawę pojazdu bądź zaniżone odszkodowania z tytułu szkody całkowitej stają się niestety codziennością w praktyce ubezpieczycieli.

Zakończenie likwidacji szkody decyzją przyznającą zaniżone odszkodowanie powoduje, że uprawniony do odszkodowania staje przed koniecznością dalszego, niejednokrotnie żmudnego procesu uzyskiwania dopłaty odszkodowania.

Po wydaniu wspominanej decyzji, to na osobie żądającej odszkodowania spoczywa obowiązek wykazania i udowodnienia, że przysługuje jej wyższa kwota odszkodowania.

W przypadku sporów o charakterze technicznym (merytorycznym) należy podjąć postępowanie reklamacyjne przed ubezpieczycielem i wykazać jaka kwota odszkodowania powinna zostać przyznana.

Nie uznanie roszczeń ze strony ubezpieczyciela oznacza, że sprawę można oddać już tylko do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów procesu (opłata od wpisu sądowego, opłata od pełnomocnictwa, opłata za biegłego dokonującego wyliczenia kwoty odszkodowania, ewentualne koszty zastępstwa procesowego) i uzbrojenia się w cierpliwość. Średnio bowiem czas trwania procesu o dopłatę odszkodowania za szkodę w pojeździe to 2-3 lata. Proces oznacza więc konieczność zamrożenia środków finansowych w opłaty sądowe i oczekiwania na wynik procesu przez długi czas.

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest odkup szkody z OC sprawcy. ELITE odkupuje szkody z OC, płacąc osobie uprawnionej dopłatę odszkodowania w terminie 7 dni, a następnie we własnym imieniu prowadzi sprawę w sądzie o dopłatę odszkodowania.

Odkup szkody z OC oznacza zatem dla Klienta ELITE szybkie zakończenie sprawy poprzez uzyskanie dopłaty do przyznanego wcześniej, zaniżonego odszkodowania. Odpada problem procesu, kosztów z nim związanych, ryzyka procesowego i upływu czasu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że odkup szkody z OC chroni klienta przed inflacją (kwota dodatkowego odszkodowania uzyskana po 2-3 latach ma już zdecydowanie niższą rzeczywistą wartość).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty odkupu szkody z OC.

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia

Koszty leczenia stanowią zazwyczaj element odszkodowania związanego ze szkodą osobową.

Generalnie, osoba ubezpieczona ma prawo do żądania zwrotu uzasadnionych (czyli związanych z leczeniem skutków doznanego urazu) i poniesionych kosztów leczenia.

W przypadku szkód z OC, osoba poszkodowana ma prawo do żądania zwrotu kosztów nie tylko poniesionych, lecz ma prawo do żądania przyznania zaliczki na koszty przyszłe.

W praktyce przyznawanie odszkodowań za przyszłe koszty leczenia zdarza się niezwykle rzadko.

Należy pamiętać o gromadzeniu oryginalnych faktur, rachunków bądź paragonów – tylko bowiem w oparciu o oryginały dokumentów realizowane jest prawo do odszkodowania.

Lekarze – pracownicy firm ubezpieczeniowych opiniują przed uznaniem odszkodowania czy dany koszt wiąże się z leczeniem skutków urazu. W oparciu o opinię, zakład ubezpieczeń uznaje bądź odmawia uznania danego kosztu.

ELITE każdorazowo dokonuje opiniowania kosztów leczenia pod kątem ich zasadności. W oparciu o opinię naszego lekarza opisujemy dokumentację medyczną i ujmujemy ją w ramach żądanego odszkodowania.

Odszkodowanie za pojazd – szkoda całkowita. Czy to korzystne?

Niezależnie od tego czy dochodzimy odszkodowania za uszkodzony pojazd z własnej polisy Auto Casco czy z polisy OC sprawcy, możemy spotkać się z sytuacją gdy firma ubezpieczeniowa uznaje, że szkoda ma charakter szkody całkowitej.

Oznacza to, że koszt naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu (przy szkodzie rozliczanej z OC sprawcy wypadku lub kolizji) lub wartość naprawy wynosi kwotowo więcej niż 70% lub 75% wartości pojazdu (przy polisach Auto Casco) i ubezpieczyciel nie wyraża zgody na naprawę pojazdu.

Należy mieć świadomość, że w zdecydowanej większości przypadków uznanie szkody za całkowitą jest bardziej korzystne finansowo dla ubezpieczyciela.

W sytuacji rozliczenia szkody jako całkowitej, osoba uprawniona do odszkodowania może zweryfikować jego zasadność. Konieczne będzie sporządzenie wyceny wartości pojazdu przed szkodą i wyceny wartości pojazdu po doznanej szkodzie. Różnicę pomiędzy tymi wartościami stanowić będzie odszkodowanie. Z takiej konstrukcji szkody całkowitej wynika, że ubezpieczycielom opłaca się zaniżyć wartość pojazdu przed szkodą i zawyżyć wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

ELITE Doradztwo Prawne dokonuje również wyliczenia kosztów naprawy pojazdu – po to by zweryfikować czy w danym przypadku faktycznie należy stosować szkodę całkowitą.

 

Zadośćuczynienie – jaka kwota za uraz ciała w wypadku?

Pierwsze z zasadniczych pytań jakie pojawia się w momencie składania roszczenia o zadośćuczynienie brzmi najczęściej – o jaką kwotę mogę się ubiegać?

W Polsce zadośćuczynienia są miarkowane tzn. ich wysokość ustala się w każdym przypadku indywidualnie. Nie można ogólnie stwierdzić, że za złamanie nogi należy się zadośćuczynienie w kwocie 20 tys. PLN, a za złamanie np. ręki 10 tys. PLN.

Nie każde bowiem złamanie nogi wiąże się z tak samo długim i uciążliwym procesem leczenia, z taką samą ilością operacji, z takim samym natężeniem bólu czy ograniczeń ruchowych.

U jednej osoby skutki urazu zostaną wyleczone całkowicie, u innej nawet zakończony proces leczenia i rehabilitacji może pozostawić negatywne skutki zdrowotne (np. niepełna sprawność kończyny)

Każdy z nas ma również inną wrażliwość – niektórzy poszkodowani po wypadku będą zmagać się z ujemnymi przeżyciami w sferze psychiki, dla innych uszkodzenie ciała nie będzie się wiązało z takimi skutkami.

Najważniejsze przy miarkowaniu  (ustalaniu) kwoty zadośćuczynienia jest zwrócenie uwagi na wszystkie kwestie, które MAJĄ WPŁYW na jego ostateczną kwotę.

W orzecznictwie sądowym zwraca się uwagę na kilkadziesiąt różnego rodzaju przesłanek, które decydują o kwocie zadośćuczynienia.

ELITE Doradztwo Prawne dokładnie analizuje sytuację każdej osoby poszkodowanej, tak by finalnie uzyskać jak najwyższe, prawem przewidziane zadośćuczynienie.