Przyczynienie w szkodach z OC – pomniejszenie odszkodowania

Przyczynienie jest instytucją z której może skorzystać zobowiązany do zapłaty odszkodowania, w celu jego zmniejszenia.

Co do zasady osobie uprawnionej do odszkodowania należy się odszkodowanie w kwocie, która ma wyrównać w pełni szkodę (zasada pełnego odszkodowania).

Zdarzają się jednak sytuacje gdy firma ubezpieczeniowa pomniejsza kwotę przyznanego odszkodowania, wskazując, że w danej sprawie osoba uprawniona do odszkodowania, przyczyniła się w określonym stopniu do powstania szkody.

Zmniejszając kwotę należnego odszkodowania, firma ubezpieczeniowa posługuje się instytucją przyczynienia.

Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, może z tego tytułu odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.

W tym celu konieczne jest dokładne określenie zachowania osoby poszkodowanej, które miało przyczynić się do powstania szkody. Jeżeli okoliczności powstania szkody potwierdzają, że osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody (np. wsiadła do samochodu z pijanym kierowcą i miała świadomość tego, że kierowca jest pijany albo nie zapięła pasów bezpieczeństwa), to należy ustalić w jakim stopniu przyczyniła się do powstania szkody.

Stopień przyczynienia określa się procentowo – uznanie, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody w 30%, obniża odszkodowanie o 30% itd.

Dlatego przy właściwym szacowaniu kwoty odszkodowania należy również przeanalizować kwestię ewentualnego przyczynienia się do szkody oraz ewentualnej procentowej wysokości przyczynienia.

Prawnicy ELITE od lat zajmują się określaniem przyczynienia – tak by zminimalizować jego skutki, po to by odszkodowanie dla naszego Klienta było kwotowo jak najwyższe.

 

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Osoba, której bliscy zginęli w wypadku komunikacyjnym ma prawo żądać odszkodowania od sprawcy wypadku.

Roszczenia osoby uprawnionej do odszkodowania ograniczają się do możliwości występowania o zadośćuczynienie oraz o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej.

Są to roszczenia wynikające z odrębnych podstaw prawnych i dotyczące różnych sfer życia osoby uprawnionej do odszkodowania.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje temu kto wykaże i udowodni, że łączyła go bliska więź z osobą zmarłą. W celu uzyskania zadośćuczynienia konieczne jest przeprowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie zakresu krzywdy jakiej doznała osoba tracąca bliskiego.

Należy podkreślić, że nie każda osoba, która utraciła w wyniku wypadku komunikacyjnego bliskiego, jest automatycznie uprawniona do zadośćuczynienia. Warunkiem niezbędnym jest tu wspomniana więź, którą należy jednoznacznie udowodnić (np. poprzez zeznania członków rodziny).

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej nie odnosi się w ogóle do kwestii materialnych. Jeżeli osoba tracąca bliskiego doznała w wyniku tej straty dodatkowo znacznego pogorszenia sytuacji materialnej, ma prawo żądać z tego tytułu stosownego odszkodowania.

ELITE prowadzi sprawy o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej oraz sprawy o stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej kompleksowo z zaangażowaniem prawnika. W sprawach, w których konieczne jest dokładne wyliczanie pogorszenia sytuacji materialnej zapewniamy również wsparcie księgowe.

Zaniżone zadośćuczynienie a wysokość uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu stanowi jeden z elementów jakie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości (miarkowaniu) zadośćuczynienia.

Co do zasady, wysokość uszczerbku na zdrowiu powinna odnosić się do charakteru urazu, jego zakresu, wpływu na funkcjonowanie organizmu jako całości. Uszczerbek na zdrowiu określony w procentowej skali nie odnosi się do kwestii bolesności samego urazu, uciążliwości urazu z punktu widzenia osoby poszkodowanej.

Należy podkreślić, że w przypadku szkód osobowych z OC, wysokość uszczerbku na zdrowiu stanowi tylko jeden z elementów, które należy zbadać by ustalić właściwą kwotę zadośćuczynienia.

Określenie uszczerbku na zdrowiu w niższej wartości niż rzeczywista, wpłynie w oczywisty sposób na zaniżenie zadośćuczynienia.

Ustalając właściwą kwotę zadośćuczynienia należy zatem nie tylko ustalić wysokość uszczerbku na zdrowiu we właściwej wysokości (zgodnej z dokumentacją medyczną i aktualną wiedzą medyczną), ale należy również oszacować wszelkie inne niedogodności jakie stały się udziałem osoby poszkodowanej.

Ustalenie właściwej wysokości uszczerbku na zdrowiu stanowi wstępną fazę dalszego ustalania właściwej kwoty zadośćuczynienia. Po ustaleniu wysokości samego uszczerbku należy szacować dodatkowe kwestie odnoszące się do zdrowia osoby poszkodowanej (uciążliwość procesu leczenia, jego długość, zakres bólu itd).

Podsumowując; przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bardzo ważne jest właściwe ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jego zaniżenie w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie kwoty zadośćuczynienia.

Szkoda całkowita – kiedy występuje w szkodach z OC i AC

Na zagadnienie szkody całkowitej wpływa przede wszystkim to, z jakiej umowy ubezpieczenia zamierzamy uzyskać odszkodowanie.

Umowy ubezpieczenia AC to umowy dobrowolne. Osoba ubezpieczająca pojazd w zakresie AC godzi się na to, że sposób wyliczania odszkodowania regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU). Treść zapisów zawartych w OWU będzie w takim przypadku decydować kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą a kiedy Ubezpieczony może żądać odszkodowania liczonego jako koszt naprawy pojazdu.

By ustalić czy w danym przypadku zachodzi szkoda całkowita, ubezpieczyciel wylicza koszty naprawy pojazdu. Następnie sprawdza czy koszty te przekraczają wartość określoną w OWU. Jeżeli koszt naprawy pojazdu przekracza określoną procentowo wartość pojazdu (np. 70%), odszkodowanie liczone jest jako szkoda całkowita. Należy dodać, że różni ubezpieczyciele ustalają próg szkody całkowitej w różnych wartościach procentowych (np. 75% wartości pojazdu).

Przy ustaleniu odszkodowania w ramach szkody całkowitej, odszkodowaniem jest różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a wartością pozostałości pojazdu (wartość wraku pojazdu).

Przy szkodach z OC czyli w sytuacjach gdy inny kierowca uszkodzi nasz pojazd – odszkodowanie ustala się według zasad ogólnych. Do zastosowania szkody całkowitej nie przyjmuje się stosunku procentowej wartości kosztu naprawy pojazdu do wartości pojazdu. Szkoda całkowita zachodzi wtedy gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość.

Jak widać, osoba uzyskująca odszkodowanie z polisy OC sprawcy ma prawo do uzyskania odszkodowania pokrywającego w pełni koszt naprawy pojazdu (jeżeli koszt ten nie będzie wyższy niż wartość samego pojazdu).

Odszkodowanie z polisy OC jest zatem zawsze odszkodowaniem pełniejszym niż odszkodowanie z polisy AC