Kapitalizacja renty – kiedy i komu się opłaca?

Zagadnienie kapitalizacji renty pojawia się w sytuacji gdy osoba uprawniona do jej pobierania, zamierza przekształcić świadczenie otrzymywane okresowo (raz na miesiąc, raz na kwartał) w świadczenie przyznane jednorazowo w całościowej kwocie.

Wypłacający świadczenie rentowe ma obowiązek realizowania zapłaty renty w określonych odstępach czasu. Rozwiązanie takie bywa korzystne dla osób, którym zależy na stałym otrzymywaniu mniejszych kwot świadczenia przez dłuższy czas (okres na jaki rentę przyznano).

Dzięki temu mają bowiem pewność otrzymywania środków pieniężnych w znanej kwocie przez określony czas. Daje to poczucie pewnego bezpieczeństwa finansowego.

Nie w każdej jednak sytuacji taki sposób przyznawania renty bywa dla osoby poszkodowanej korzystny.

W praktyce okazuje się, że część osób poszkodowanych zdecydowanie woli uzyskać jednorazowo znaczącą kwotę świadczenia. Jest ona wtedy wyraźnie odczuwalna i pozwala na wykorzystanie pieniędzy w zaplanowany sposób. Dzięki otrzymaniu jednorazowo znacznej kwoty świadczenia, pieniądze można zainwestować. Pozwoli to na ich pomnażanie w przyszłości i poprawę sytuacji materialnej osoby poszkodowanej.

Jeśli osoba poszkodowana jest zdecydowana, aby skapitalizować rentę to może tego dokonać:

  • z ważnego powodu

Zgodnie z art. 447 kodeksu cywilnego, sąd na żądanie osoby poszkodowanej może przyznać jej jednorazowe odszkodowanie zamiast renty. W szczególności dotyczy to poszkodowanego, który stał się inwalidą a kapitalizacja renty pomoże mu w wykonywaniu nowego zawodu.

Postępowanie w celu skapitalizowania renty oparte musi więc zostać na ważnym powodzie, którym kieruje się osoba poszkodowana.

ELITE dokonując kapitalizacji renty, za każdym razem analizuje w jaki sposób dla danej osoby określić ważny powód kapitalizacji. Jednocześnie nasi prawnicy wyliczają kwotę skapitalizowania świadczenia rentowego – tak by ostateczna kwota przyznana naszemu Klientowi była jak najwyższa.

Przyczynienie jako podstawa zmniejszenia kwoty odszkodowania z OC

Częstym problemem w przypadku odszkodowań płaconych z OC sprawcy szkody, pozostaje wysokość odszkodowania przyznanego osobie poszkodowanej od firmy ubezpieczeniowej.

Nie są wyjątkiem sytuacje gdy przyznane odszkodowanie zostaje pomniejszone o tzw. przyczynienie. Ubezpieczyciel może pomniejszyć przyznane odszkodowanie (zadośćuczynienie) gdy uzna, że osoba poszkodowana przyczyniła się swoim zachowaniem do powstania szkody. Klasyczną sytuacją jest tu np. pomniejszenie odszkodowania dla pasażera pojazdu, który doznał uszkodzenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez będącego pod wpływem alkoholu kierującego pojazdem.

Ubezpieczyciele wychodzą z założenia, że pasażer decydując się na jazdę jednym samochodem z pijanym kierowcą, godził się na ryzyko powstania szkody i z tego punktu widzenia przyczynił się do powstania szkody.

Każde roszczenie z odpowiedzialności cywilnej rozpatrywane jest pod kątem ustalenia przyczynienia.

Kwestie związane z ustalaniem przyczynienia, jego procentową wysokością stanowią zawsze potencjalne pole sporu pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem.

ELITE określa zasadność przyczynienia i jego ewentualną wysokość analizując każdą sprawę odrębnie.

Tylko bowiem dokładna analiza zachowania się poszkodowanego, sprawcy, okoliczności w jakich doszło do powstania szkody pozwala na właściwe określenie przyczynienia i jego wysokości.

Ustalając przyczynienie ELITE kieruje się bogatym orzecznictwem sądowym i wieloletnią praktyką sądową naszych prawników.