Nawiązka

1. Zgodnie z art. 46. § 1. ustawy Kodeks karny „W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek
naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.”

Powyższy zapis daje osobom poszkodowanym możliwość uzyskania od sprawcy szkody (w przypadku skazania sprawcy wyrokiem sądu) tzw. nawiązki czyli kwoty pieniężnej, która ma na celu wyrównanie szkody jaką wyrządził sprawca osobie poszkodowanej.

Według naszej analizy ww przepisu, nawiązka przyznana zgodnie z powyższym przepisem pomniejsza odszkodowanie (zadośćuczynienie), które może zostać przyznane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

W takim przypadku uważamy, że odszkodowanie należy oszacować w całości w oparciu o zasady wynikające z prawa cywilnego, a następnie tak wyliczoną kwotę należy pomniejszyć o kwotę nawiązki otrzymanej od sprawcy.

2. Sytuacja kształtuje się, naszym zdaniem odmiennie w przypadku gdy Sąd przyzna nawiązkę w oparciu o art. 46 § 2 ustawy Kodeks karny:Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych
na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.”

Uważamy, że w takiej sytuacji przyznanie nawiązki nie powinno pomniejszać odszkodowania (zadośćuczynienia) jakie przysługuje osobie poszkodowanej od sprawcy szkody.

3. Kwestie pomniejszania odszkodowania (zadośćuczynienia) otrzymanego w oparciu o przepisy prawa cywilnego o kwotę nawiązki przyznanej przez Sąd Karny od sprawcy, pozostają przedmiotem wielu sporów.

Generalnie każda tego typu sprawa wymaga odrębnej, dokładnej analizy treści wyroku Sądu Karnego.

ELITE dokonuje każdorazowo analizy dokumentacji i prowadzi sprawy w taki sposób, by przyznana nawiązka nie pomniejszała kwoty odszkodowania (zadośćuczynienia) jaką można uzyskać dla naszego Klienta.

Kapitalizacja renty – kiedy i komu się opłaca?

Zagadnienie kapitalizacji renty pojawia się w sytuacji gdy osoba uprawniona do jej pobierania, zamierza przekształcić świadczenie otrzymywane okresowo (raz na miesiąc, raz na kwartał) w świadczenie przyznane jednorazowo w całościowej kwocie.

Wypłacający świadczenie rentowe ma obowiązek realizowania zapłaty renty w określonych odstępach czasu. Rozwiązanie takie bywa korzystne dla osób, którym zależy na stałym otrzymywaniu mniejszych kwot świadczenia przez dłuższy czas (okres na jaki rentę przyznano).

Dzięki temu mają bowiem pewność otrzymywania środków pieniężnych w znanej kwocie przez określony czas. Daje to poczucie pewnego bezpieczeństwa finansowego.

Nie w każdej jednak sytuacji taki sposób przyznawania renty bywa dla osoby poszkodowanej korzystny.

W praktyce okazuje się, że część osób poszkodowanych zdecydowanie woli uzyskać jednorazowo znaczącą kwotę świadczenia. Jest ona wtedy wyraźnie odczuwalna i pozwala na wykorzystanie pieniędzy w zaplanowany sposób. Dzięki otrzymaniu jednorazowo znacznej kwoty świadczenia, pieniądze można zainwestować. Pozwoli to na ich pomnażanie w przyszłości i poprawę sytuacji materialnej osoby poszkodowanej.

Jeśli osoba poszkodowana jest zdecydowana, aby skapitalizować rentę to może tego dokonać:

  • z ważnego powodu

Zgodnie z art. 447 kodeksu cywilnego, sąd na żądanie osoby poszkodowanej może przyznać jej jednorazowe odszkodowanie zamiast renty. W szczególności dotyczy to poszkodowanego, który stał się inwalidą a kapitalizacja renty pomoże mu w wykonywaniu nowego zawodu.

Postępowanie w celu skapitalizowania renty oparte musi więc zostać na ważnym powodzie, którym kieruje się osoba poszkodowana.

ELITE dokonując kapitalizacji renty, za każdym razem analizuje w jaki sposób dla danej osoby określić ważny powód kapitalizacji. Jednocześnie nasi prawnicy wyliczają kwotę skapitalizowania świadczenia rentowego – tak by ostateczna kwota przyznana naszemu Klientowi była jak najwyższa.

Przyczynienie jako podstawa zmniejszenia kwoty odszkodowania z OC

Częstym problemem w przypadku odszkodowań płaconych z OC sprawcy szkody, pozostaje wysokość odszkodowania przyznanego osobie poszkodowanej od firmy ubezpieczeniowej.

Nie są wyjątkiem sytuacje gdy przyznane odszkodowanie zostaje pomniejszone o tzw. przyczynienie. Ubezpieczyciel może pomniejszyć przyznane odszkodowanie (zadośćuczynienie) gdy uzna, że osoba poszkodowana przyczyniła się swoim zachowaniem do powstania szkody. Klasyczną sytuacją jest tu np. pomniejszenie odszkodowania dla pasażera pojazdu, który doznał uszkodzenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez będącego pod wpływem alkoholu kierującego pojazdem.

Ubezpieczyciele wychodzą z założenia, że pasażer decydując się na jazdę jednym samochodem z pijanym kierowcą, godził się na ryzyko powstania szkody i z tego punktu widzenia przyczynił się do powstania szkody.

Każde roszczenie z odpowiedzialności cywilnej rozpatrywane jest pod kątem ustalenia przyczynienia.

Kwestie związane z ustalaniem przyczynienia, jego procentową wysokością stanowią zawsze potencjalne pole sporu pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem.

ELITE określa zasadność przyczynienia i jego ewentualną wysokość analizując każdą sprawę odrębnie.

Tylko bowiem dokładna analiza zachowania się poszkodowanego, sprawcy, okoliczności w jakich doszło do powstania szkody pozwala na właściwe określenie przyczynienia i jego wysokości.

Ustalając przyczynienie ELITE kieruje się bogatym orzecznictwem sądowym i wieloletnią praktyką sądową naszych prawników.

 

Przyczynienie w szkodach z OC – pomniejszenie odszkodowania

Przyczynienie jest instytucją z której może skorzystać zobowiązany do zapłaty odszkodowania, w celu jego zmniejszenia.

Co do zasady osobie uprawnionej do odszkodowania należy się odszkodowanie w kwocie, która ma wyrównać w pełni szkodę (zasada pełnego odszkodowania).

Zdarzają się jednak sytuacje gdy firma ubezpieczeniowa pomniejsza kwotę przyznanego odszkodowania, wskazując, że w danej sprawie osoba uprawniona do odszkodowania, przyczyniła się w określonym stopniu do powstania szkody.

Zmniejszając kwotę należnego odszkodowania, firma ubezpieczeniowa posługuje się instytucją przyczynienia.

Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, może z tego tytułu odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.

W tym celu konieczne jest dokładne określenie zachowania osoby poszkodowanej, które miało przyczynić się do powstania szkody. Jeżeli okoliczności powstania szkody potwierdzają, że osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody (np. wsiadła do samochodu z pijanym kierowcą i miała świadomość tego, że kierowca jest pijany albo nie zapięła pasów bezpieczeństwa), to należy ustalić w jakim stopniu przyczyniła się do powstania szkody.

Stopień przyczynienia określa się procentowo – uznanie, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody w 30%, obniża odszkodowanie o 30% itd.

Dlatego przy właściwym szacowaniu kwoty odszkodowania należy również przeanalizować kwestię ewentualnego przyczynienia się do szkody oraz ewentualnej procentowej wysokości przyczynienia.

Prawnicy ELITE od lat zajmują się określaniem przyczynienia – tak by zminimalizować jego skutki, po to by odszkodowanie dla naszego Klienta było kwotowo jak najwyższe.

 

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Osoba, której bliscy zginęli w wypadku komunikacyjnym ma prawo żądać odszkodowania od sprawcy wypadku.

Roszczenia osoby uprawnionej do odszkodowania ograniczają się do możliwości występowania o zadośćuczynienie oraz o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej.

Są to roszczenia wynikające z odrębnych podstaw prawnych i dotyczące różnych sfer życia osoby uprawnionej do odszkodowania.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje temu kto wykaże i udowodni, że łączyła go bliska więź z osobą zmarłą. W celu uzyskania zadośćuczynienia konieczne jest przeprowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie zakresu krzywdy jakiej doznała osoba tracąca bliskiego.

Należy podkreślić, że nie każda osoba, która utraciła w wyniku wypadku komunikacyjnego bliskiego, jest automatycznie uprawniona do zadośćuczynienia. Warunkiem niezbędnym jest tu wspomniana więź, którą należy jednoznacznie udowodnić (np. poprzez zeznania członków rodziny).

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej nie odnosi się w ogóle do kwestii materialnych. Jeżeli osoba tracąca bliskiego doznała w wyniku tej straty dodatkowo znacznego pogorszenia sytuacji materialnej, ma prawo żądać z tego tytułu stosownego odszkodowania.

ELITE prowadzi sprawy o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej oraz sprawy o stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej kompleksowo z zaangażowaniem prawnika. W sprawach, w których konieczne jest dokładne wyliczanie pogorszenia sytuacji materialnej zapewniamy również wsparcie księgowe.

Zaniżone zadośćuczynienie a wysokość uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu stanowi jeden z elementów jakie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości (miarkowaniu) zadośćuczynienia.

Co do zasady, wysokość uszczerbku na zdrowiu powinna odnosić się do charakteru urazu, jego zakresu, wpływu na funkcjonowanie organizmu jako całości. Uszczerbek na zdrowiu określony w procentowej skali nie odnosi się do kwestii bolesności samego urazu, uciążliwości urazu z punktu widzenia osoby poszkodowanej.

Należy podkreślić, że w przypadku szkód osobowych z OC, wysokość uszczerbku na zdrowiu stanowi tylko jeden z elementów, które należy zbadać by ustalić właściwą kwotę zadośćuczynienia.

Określenie uszczerbku na zdrowiu w niższej wartości niż rzeczywista, wpłynie w oczywisty sposób na zaniżenie zadośćuczynienia.

Ustalając właściwą kwotę zadośćuczynienia należy zatem nie tylko ustalić wysokość uszczerbku na zdrowiu we właściwej wysokości (zgodnej z dokumentacją medyczną i aktualną wiedzą medyczną), ale należy również oszacować wszelkie inne niedogodności jakie stały się udziałem osoby poszkodowanej.

Ustalenie właściwej wysokości uszczerbku na zdrowiu stanowi wstępną fazę dalszego ustalania właściwej kwoty zadośćuczynienia. Po ustaleniu wysokości samego uszczerbku należy szacować dodatkowe kwestie odnoszące się do zdrowia osoby poszkodowanej (uciążliwość procesu leczenia, jego długość, zakres bólu itd).

Podsumowując; przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bardzo ważne jest właściwe ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jego zaniżenie w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie kwoty zadośćuczynienia.

Szkoda całkowita – kiedy występuje w szkodach z OC i AC

Na zagadnienie szkody całkowitej wpływa przede wszystkim to, z jakiej umowy ubezpieczenia zamierzamy uzyskać odszkodowanie.

Umowy ubezpieczenia AC to umowy dobrowolne. Osoba ubezpieczająca pojazd w zakresie AC godzi się na to, że sposób wyliczania odszkodowania regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU). Treść zapisów zawartych w OWU będzie w takim przypadku decydować kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą a kiedy Ubezpieczony może żądać odszkodowania liczonego jako koszt naprawy pojazdu.

By ustalić czy w danym przypadku zachodzi szkoda całkowita, ubezpieczyciel wylicza koszty naprawy pojazdu. Następnie sprawdza czy koszty te przekraczają wartość określoną w OWU. Jeżeli koszt naprawy pojazdu przekracza określoną procentowo wartość pojazdu (np. 70%), odszkodowanie liczone jest jako szkoda całkowita. Należy dodać, że różni ubezpieczyciele ustalają próg szkody całkowitej w różnych wartościach procentowych (np. 75% wartości pojazdu).

Przy ustaleniu odszkodowania w ramach szkody całkowitej, odszkodowaniem jest różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a wartością pozostałości pojazdu (wartość wraku pojazdu).

Przy szkodach z OC czyli w sytuacjach gdy inny kierowca uszkodzi nasz pojazd – odszkodowanie ustala się według zasad ogólnych. Do zastosowania szkody całkowitej nie przyjmuje się stosunku procentowej wartości kosztu naprawy pojazdu do wartości pojazdu. Szkoda całkowita zachodzi wtedy gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość.

Jak widać, osoba uzyskująca odszkodowanie z polisy OC sprawcy ma prawo do uzyskania odszkodowania pokrywającego w pełni koszt naprawy pojazdu (jeżeli koszt ten nie będzie wyższy niż wartość samego pojazdu).

Odszkodowanie z polisy OC jest zatem zawsze odszkodowaniem pełniejszym niż odszkodowanie z polisy AC

Odkup szkody z OC – na czym to polega?

Zaniżone odszkodowania za naprawę pojazdu bądź zaniżone odszkodowania z tytułu szkody całkowitej stają się niestety codziennością w praktyce ubezpieczycieli.

Zakończenie likwidacji szkody decyzją przyznającą zaniżone odszkodowanie powoduje, że uprawniony do odszkodowania staje przed koniecznością dalszego, niejednokrotnie żmudnego procesu uzyskiwania dopłaty odszkodowania.

Po wydaniu wspominanej decyzji, to na osobie żądającej odszkodowania spoczywa obowiązek wykazania i udowodnienia, że przysługuje jej wyższa kwota odszkodowania.

W przypadku sporów o charakterze technicznym (merytorycznym) należy podjąć postępowanie reklamacyjne przed ubezpieczycielem i wykazać jaka kwota odszkodowania powinna zostać przyznana.

Nie uznanie roszczeń ze strony ubezpieczyciela oznacza, że sprawę można oddać już tylko do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów procesu (opłata od wpisu sądowego, opłata od pełnomocnictwa, opłata za biegłego dokonującego wyliczenia kwoty odszkodowania, ewentualne koszty zastępstwa procesowego) i uzbrojenia się w cierpliwość. Średnio bowiem czas trwania procesu o dopłatę odszkodowania za szkodę w pojeździe to 2-3 lata. Proces oznacza więc konieczność zamrożenia środków finansowych w opłaty sądowe i oczekiwania na wynik procesu przez długi czas.

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest odkup szkody z OC sprawcy. ELITE odkupuje szkody z OC, płacąc osobie uprawnionej dopłatę odszkodowania w terminie 7 dni, a następnie we własnym imieniu prowadzi sprawę w sądzie o dopłatę odszkodowania.

Odkup szkody z OC oznacza zatem dla Klienta ELITE szybkie zakończenie sprawy poprzez uzyskanie dopłaty do przyznanego wcześniej, zaniżonego odszkodowania. Odpada problem procesu, kosztów z nim związanych, ryzyka procesowego i upływu czasu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że odkup szkody z OC chroni klienta przed inflacją (kwota dodatkowego odszkodowania uzyskana po 2-3 latach ma już zdecydowanie niższą rzeczywistą wartość).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty odkupu szkody z OC.

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia

Koszty leczenia stanowią zazwyczaj element odszkodowania związanego ze szkodą osobową.

Generalnie, osoba ubezpieczona ma prawo do żądania zwrotu uzasadnionych (czyli związanych z leczeniem skutków doznanego urazu) i poniesionych kosztów leczenia.

W przypadku szkód z OC, osoba poszkodowana ma prawo do żądania zwrotu kosztów nie tylko poniesionych, lecz ma prawo do żądania przyznania zaliczki na koszty przyszłe.

W praktyce przyznawanie odszkodowań za przyszłe koszty leczenia zdarza się niezwykle rzadko.

Należy pamiętać o gromadzeniu oryginalnych faktur, rachunków bądź paragonów – tylko bowiem w oparciu o oryginały dokumentów realizowane jest prawo do odszkodowania.

Lekarze – pracownicy firm ubezpieczeniowych opiniują przed uznaniem odszkodowania czy dany koszt wiąże się z leczeniem skutków urazu. W oparciu o opinię, zakład ubezpieczeń uznaje bądź odmawia uznania danego kosztu.

ELITE każdorazowo dokonuje opiniowania kosztów leczenia pod kątem ich zasadności. W oparciu o opinię naszego lekarza opisujemy dokumentację medyczną i ujmujemy ją w ramach żądanego odszkodowania.

Odszkodowanie za pojazd – szkoda całkowita. Czy to korzystne?

Niezależnie od tego czy dochodzimy odszkodowania za uszkodzony pojazd z własnej polisy Auto Casco czy z polisy OC sprawcy, możemy spotkać się z sytuacją gdy firma ubezpieczeniowa uznaje, że szkoda ma charakter szkody całkowitej.

Oznacza to, że koszt naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu (przy szkodzie rozliczanej z OC sprawcy wypadku lub kolizji) lub wartość naprawy wynosi kwotowo więcej niż 70% lub 75% wartości pojazdu (przy polisach Auto Casco) i ubezpieczyciel nie wyraża zgody na naprawę pojazdu.

Należy mieć świadomość, że w zdecydowanej większości przypadków uznanie szkody za całkowitą jest bardziej korzystne finansowo dla ubezpieczyciela.

W sytuacji rozliczenia szkody jako całkowitej, osoba uprawniona do odszkodowania może zweryfikować jego zasadność. Konieczne będzie sporządzenie wyceny wartości pojazdu przed szkodą i wyceny wartości pojazdu po doznanej szkodzie. Różnicę pomiędzy tymi wartościami stanowić będzie odszkodowanie. Z takiej konstrukcji szkody całkowitej wynika, że ubezpieczycielom opłaca się zaniżyć wartość pojazdu przed szkodą i zawyżyć wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

ELITE Doradztwo Prawne dokonuje również wyliczenia kosztów naprawy pojazdu – po to by zweryfikować czy w danym przypadku faktycznie należy stosować szkodę całkowitą.