Kapitalizacja renty – kiedy i komu się opłaca?

Zagadnienie kapitalizacji renty pojawia się w sytuacji gdy osoba uprawniona do jej pobierania, zamierza przekształcić świadczenie otrzymywane okresowo (raz na miesiąc, raz na kwartał) w świadczenie przyznane jednorazowo w całościowej kwocie.

Wypłacający świadczenie rentowe ma obowiązek realizowania zapłaty renty w określonych odstępach czasu. Rozwiązanie takie bywa korzystne dla osób, którym zależy na stałym otrzymywaniu mniejszych kwot świadczenia przez dłuższy czas (okres na jaki rentę przyznano).

Dzięki temu mają bowiem pewność otrzymywania środków pieniężnych w znanej kwocie przez określony czas. Daje to poczucie pewnego bezpieczeństwa finansowego.

Nie w każdej jednak sytuacji taki sposób przyznawania renty bywa dla osoby poszkodowanej korzystny.

W praktyce okazuje się, że część osób poszkodowanych zdecydowanie woli uzyskać jednorazowo znaczącą kwotę świadczenia. Jest ona wtedy wyraźnie odczuwalna i pozwala na wykorzystanie pieniędzy w zaplanowany sposób. Dzięki otrzymaniu jednorazowo znacznej kwoty świadczenia, pieniądze można zainwestować. Pozwoli to na ich pomnażanie w przyszłości i poprawę sytuacji materialnej osoby poszkodowanej.

Jeśli osoba poszkodowana jest zdecydowana, aby skapitalizować rentę to może tego dokonać:

  • z ważnego powodu

Zgodnie z art. 447 kodeksu cywilnego, sąd na żądanie osoby poszkodowanej może przyznać jej jednorazowe odszkodowanie zamiast renty. W szczególności dotyczy to poszkodowanego, który stał się inwalidą a kapitalizacja renty pomoże mu w wykonywaniu nowego zawodu.

Postępowanie w celu skapitalizowania renty oparte musi więc zostać na ważnym powodzie, którym kieruje się osoba poszkodowana.

ELITE dokonując kapitalizacji renty, za każdym razem analizuje w jaki sposób dla danej osoby określić ważny powód kapitalizacji. Jednocześnie nasi prawnicy wyliczają kwotę skapitalizowania świadczenia rentowego – tak by ostateczna kwota przyznana naszemu Klientowi była jak najwyższa.

Kapitalizacja renty

Każdemu z nas codziennie towarzyszy wiele ryzyk, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała. Wiele osób ulega różnego rodzaju wypadkom. W przypadku uszkodzenia ciała, osoba poszkodowana, poza jednorazowym odszkodowaniem, ma prawo ubiegać się o rentę wyrównawczą – jej zadaniem jest wyrównanie szkód. Najczęściej renta tego typu wypłacana jest co miesiąc, lecz dostępna jest też kapitalizacja renty. Czym jest kapitalizacja renty i czy opłaca się ona każdemu poszkodowanemu?

Bardzo często zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadku długo dochodzą do zdrowia. Proces leczenia jest żmudny, a po jego zakończeniu, pacjenta niejednokrotnie czeka jeszcze długotrwała rehabilitacja. W takiej sytuacji samo jednorazowe odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie kosztów wynikających ze szkody – dlatego też wypłacana jest renta wyrównawcza.

Jeżeli w wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów, jakie to zdarzenie za sobą pociąga. Najczęściej są to wydatki na leczenie i dojazdy do placówek medycznych. Jest jeszcze jedno, przysługujące świadczenie, a mianowicie renta wyrównawcza.

Podstawami do nabycia prawa do renty są:

  • Zwiększenie potrzeb – na przykład konieczność odbywania regularnej rehabilitacji, przyjmowanie leków,

  • Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,

  • Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość – na przykład trudności w znalezieniu dobrze płatnej pracy.

Co ważne, nie wszystkie wyżej wskazane przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. Wystarczy jedna z nich, by móc starać się o rentę. Co ciekawe, obecnie częstą propozycją ze strony ubezpieczycieli jest kapitalizacja renty.

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty, to zamiana przyszłych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Taka forma jest wypłacana poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń. Osoba, która doznała wypadku od razu dostaje dużą kwotę pieniędzy, co może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jednakże w zamian za to rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń o wypłatę standardowej renty.

Takie rozwiązanie jest usankcjonowane przez art. 447 kodeksu cywilnego. By kapitalizacja renty doszła do skutku konieczna jest ugoda między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń. Generalną zasadą przy zawieraniu ugody jest to, że obie strony negocjacji ugodowych muszą iść na pewne ustępstwa. Dodatkowo, by uzyskać prawo do kapitalizacji renty, poszkodowany musi podać ważny powód skłaniający go do zrzeczenia się wypłat okresowych.

Podstawą kapitalizacji renty może być:

  • Uzyskanie lub uzupełnienie wykształcenia,

  • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

  • Usamodzielnienie się osoby niepełnosprawnej,

  • Rozpoczęcie specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji.

Warto też wiedzieć, że oszacowanie wysokości renty w tej wersji nie jest proste. Nie jest to bowiem kwota powstająca po połączeniu wszystkich rat wypłacanych okresowo. Parametrów decydujących o kwocie skapitalizowanej renty jest znacznie więcej. W związku z tym, gdy ubezpieczyciel złoży poszkodowanemu propozycję kapitalizacji, to trzeba ją dobrze przemyśleć. Zdecydowanie warto w takim wypadku skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. To on będzie prowadził negocjacje z zakładem ubezpieczeń.

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Nad propozycją kapitalizacji renty zawsze warto się zastanowić. Dobrym rozwiązaniem jest też zasięgnięcie opinii eksperta od ubezpieczeń. Jest  kilka kwestii do przeanalizowania. Poszkodowany może otrzymać dużą kwotę pieniędzy, którą zadysponuje jak chce, z drugiej strony zrzeka się prawa do przyszłej renty. To sprawia, że musi dobrze gospodarować uzyskanymi pieniędzmi, by zabezpieczyć się na przyszłość.

W przypadku zdecydowania się na kapitalizację, cześć otrzymanych środków dobrze jest zainwestować. Po jakimś czasie może się okazać, że dobrze rozdysponowana kwota jednorazowego odszkodowania przyniesie bardzo dużo korzyści – często znacznie więcej niż tradycyjnie wypłacana renta wypadkowa.

Wszystko to sprawia, że zdecydowanie warto rozważyć kapitalizację renty w każdej indywidualnej sprawie.