Nawiązka

1. Zgodnie z art. 46. § 1. ustawy Kodeks karny „W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek
naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.”

Powyższy zapis daje osobom poszkodowanym możliwość uzyskania od sprawcy szkody (w przypadku skazania sprawcy wyrokiem sądu) tzw. nawiązki czyli kwoty pieniężnej, która ma na celu wyrównanie szkody jaką wyrządził sprawca osobie poszkodowanej.

Według naszej analizy ww przepisu, nawiązka przyznana zgodnie z powyższym przepisem pomniejsza odszkodowanie (zadośćuczynienie), które może zostać przyznane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

W takim przypadku uważamy, że odszkodowanie należy oszacować w całości w oparciu o zasady wynikające z prawa cywilnego, a następnie tak wyliczoną kwotę należy pomniejszyć o kwotę nawiązki otrzymanej od sprawcy.

2. Sytuacja kształtuje się, naszym zdaniem odmiennie w przypadku gdy Sąd przyzna nawiązkę w oparciu o art. 46 § 2 ustawy Kodeks karny:Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych
na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.”

Uważamy, że w takiej sytuacji przyznanie nawiązki nie powinno pomniejszać odszkodowania (zadośćuczynienia) jakie przysługuje osobie poszkodowanej od sprawcy szkody.

3. Kwestie pomniejszania odszkodowania (zadośćuczynienia) otrzymanego w oparciu o przepisy prawa cywilnego o kwotę nawiązki przyznanej przez Sąd Karny od sprawcy, pozostają przedmiotem wielu sporów.

Generalnie każda tego typu sprawa wymaga odrębnej, dokładnej analizy treści wyroku Sądu Karnego.

ELITE dokonuje każdorazowo analizy dokumentacji i prowadzi sprawy w taki sposób, by przyznana nawiązka nie pomniejszała kwoty odszkodowania (zadośćuczynienia) jaką można uzyskać dla naszego Klienta.