Odszkodowanie za pojazd – szkoda całkowita. Czy to korzystne?

Niezależnie od tego czy dochodzimy odszkodowania za uszkodzony pojazd z własnej polisy Auto Casco czy z polisy OC sprawcy, możemy spotkać się z sytuacją gdy firma ubezpieczeniowa uznaje, że szkoda ma charakter szkody całkowitej.

Oznacza to, że koszt naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu (przy szkodzie rozliczanej z OC sprawcy wypadku lub kolizji) lub wartość naprawy wynosi kwotowo więcej niż 70% lub 75% wartości pojazdu (przy polisach Auto Casco) i ubezpieczyciel nie wyraża zgody na naprawę pojazdu.

Należy mieć świadomość, że w zdecydowanej większości przypadków uznanie szkody za całkowitą jest bardziej korzystne finansowo dla ubezpieczyciela.

W sytuacji rozliczenia szkody jako całkowitej, osoba uprawniona do odszkodowania może zweryfikować jego zasadność. Konieczne będzie sporządzenie wyceny wartości pojazdu przed szkodą i wyceny wartości pojazdu po doznanej szkodzie. Różnicę pomiędzy tymi wartościami stanowić będzie odszkodowanie. Z takiej konstrukcji szkody całkowitej wynika, że ubezpieczycielom opłaca się zaniżyć wartość pojazdu przed szkodą i zawyżyć wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

ELITE Doradztwo Prawne dokonuje również wyliczenia kosztów naprawy pojazdu – po to by zweryfikować czy w danym przypadku faktycznie należy stosować szkodę całkowitą.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy szkody a wcześniejsza naprawa pojazdu

W dniu 20 lutego 2019r. Sąd Najwyższy rozpatrzył kolejne pytanie prawne dotyczące rozliczenia szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.).

Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pytania zadanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. (II Ca 124/18) o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”.

SN wskazał, iż hipotetyczne określanie kosztów przywrócenia uszkodzonego auta do stanu poprzedniego jest w przytłaczającej większości przypadków uzasadnione. Sąd przypomniał, że jest to pewna forma uśrednienia wypłat odszkodowań, która według ubezpieczycieli ma bardzo istotne znaczenie. Dla zakładów najważniejsze jest bowiem nie to, ile trzeba zapłacić poszkodowanym, ale przybliżona przewidywalność wypłat, w czym pomaga wspomniane uśrednienie.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie wskazywano, iż roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa jest dokonana. Przyjęto również, że odpowiada ono zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa, która została dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma istotnego znaczenia.

SN podkreślił, że obowiązek odszkodowawczy pojawia się z chwilą powstania szkody, a określenie wysokości szkody, czy to na podstawie opinii biegłego, czy też rachunków, stanowi tylko sposób kalkulacji szkody. Wcześniejsza naprawa pojazdu przez poszkodowanego czy też przywrócenie podstawowych funkcji pojazdu nie powoduje zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności.