Przyczynienie jako podstawa zmniejszenia kwoty odszkodowania z OC

Częstym problemem w przypadku odszkodowań płaconych z OC sprawcy szkody, pozostaje wysokość odszkodowania przyznanego osobie poszkodowanej od firmy ubezpieczeniowej.

Nie są wyjątkiem sytuacje gdy przyznane odszkodowanie zostaje pomniejszone o tzw. przyczynienie. Ubezpieczyciel może pomniejszyć przyznane odszkodowanie (zadośćuczynienie) gdy uzna, że osoba poszkodowana przyczyniła się swoim zachowaniem do powstania szkody. Klasyczną sytuacją jest tu np. pomniejszenie odszkodowania dla pasażera pojazdu, który doznał uszkodzenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez będącego pod wpływem alkoholu kierującego pojazdem.

Ubezpieczyciele wychodzą z założenia, że pasażer decydując się na jazdę jednym samochodem z pijanym kierowcą, godził się na ryzyko powstania szkody i z tego punktu widzenia przyczynił się do powstania szkody.

Każde roszczenie z odpowiedzialności cywilnej rozpatrywane jest pod kątem ustalenia przyczynienia.

Kwestie związane z ustalaniem przyczynienia, jego procentową wysokością stanowią zawsze potencjalne pole sporu pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem.

ELITE określa zasadność przyczynienia i jego ewentualną wysokość analizując każdą sprawę odrębnie.

Tylko bowiem dokładna analiza zachowania się poszkodowanego, sprawcy, okoliczności w jakich doszło do powstania szkody pozwala na właściwe określenie przyczynienia i jego wysokości.

Ustalając przyczynienie ELITE kieruje się bogatym orzecznictwem sądowym i wieloletnią praktyką sądową naszych prawników.

 

Przyczynienie w szkodach z OC – pomniejszenie odszkodowania

Przyczynienie jest instytucją z której może skorzystać zobowiązany do zapłaty odszkodowania, w celu jego zmniejszenia.

Co do zasady osobie uprawnionej do odszkodowania należy się odszkodowanie w kwocie, która ma wyrównać w pełni szkodę (zasada pełnego odszkodowania).

Zdarzają się jednak sytuacje gdy firma ubezpieczeniowa pomniejsza kwotę przyznanego odszkodowania, wskazując, że w danej sprawie osoba uprawniona do odszkodowania, przyczyniła się w określonym stopniu do powstania szkody.

Zmniejszając kwotę należnego odszkodowania, firma ubezpieczeniowa posługuje się instytucją przyczynienia.

Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, może z tego tytułu odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.

W tym celu konieczne jest dokładne określenie zachowania osoby poszkodowanej, które miało przyczynić się do powstania szkody. Jeżeli okoliczności powstania szkody potwierdzają, że osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody (np. wsiadła do samochodu z pijanym kierowcą i miała świadomość tego, że kierowca jest pijany albo nie zapięła pasów bezpieczeństwa), to należy ustalić w jakim stopniu przyczyniła się do powstania szkody.

Stopień przyczynienia określa się procentowo – uznanie, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody w 30%, obniża odszkodowanie o 30% itd.

Dlatego przy właściwym szacowaniu kwoty odszkodowania należy również przeanalizować kwestię ewentualnego przyczynienia się do szkody oraz ewentualnej procentowej wysokości przyczynienia.

Prawnicy ELITE od lat zajmują się określaniem przyczynienia – tak by zminimalizować jego skutki, po to by odszkodowanie dla naszego Klienta było kwotowo jak najwyższe.

 

Brak aktualizacji księgi wieczystej przyczynieniem się do szkody

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Sąd Najwyższy wydał wyrok zgodnie z którym nieujawnienie swoich praw w księdze wieczystej może zostać uznane za przyczynienie się do szkody w sytuacji gdy dojdzie do oszukańczej sprzedaży nieruchomości.

Warto przybliżyć okoliczności sprawy, w której wydany został wskazany wyrok.

Trzech braci domagało się od notariusza odszkodowania równego wartości dwóch działek spadkowych. Bracia przyczynili się do powstania szkody, gdyż nie podjęli żadnych działań po zakończeniu spraw spadkowych, by założyć księgę wieczystą dla działek. W związku z faktem, że działki nie miały prowadzonej księgi wieczystej, dwójka oszustów założyła księgę wieczystą i szybko dokonała sprzedaży działek. Sąd okręgowy badający sprawę uznał, że nabywców działek chroni rękojmia ksiąg wieczystych. Ustalił również, że po stronie notariusza nie należy dopatrywać się winy (pomimo tego, że popełnione zostały błędy przy sporządzaniu umów sprzedaży działek).

Sąd apelacyjny rozpatrujący sprawę uznał z kolei, że co prawda notariusz dopuścił się błędów podczas sporządzania umów sprzedaży działek, ale również bracia przyczynili się do powstania szkody. Wina braci polegała na nie założeniu ksiąg wieczystych. Według sądu orzekającego, wina braci była znaczna – ustalona została na poziomie 40%.

Brak podjęcia działań w celu założenia księgi wieczystej dla nabytej nieruchomości może zatem okazać się bardzo znacznym błędem.

Sąd obniżył odszkodowanie przyznane braciom o ustalony stopień przyczynienia się do szkody (40%).

Ważne jest zatem dopełnienie wszelkich formalności przy nabywaniu nieruchomości, tak by rzeczywisty stan znajdował swoje odzwierciedlenie w księdze wieczystej.