Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Osoba, której bliscy zginęli w wypadku komunikacyjnym ma prawo żądać odszkodowania od sprawcy wypadku.

Roszczenia osoby uprawnionej do odszkodowania ograniczają się do możliwości występowania o zadośćuczynienie oraz o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej.

Są to roszczenia wynikające z odrębnych podstaw prawnych i dotyczące różnych sfer życia osoby uprawnionej do odszkodowania.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje temu kto wykaże i udowodni, że łączyła go bliska więź z osobą zmarłą. W celu uzyskania zadośćuczynienia konieczne jest przeprowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie zakresu krzywdy jakiej doznała osoba tracąca bliskiego.

Należy podkreślić, że nie każda osoba, która utraciła w wyniku wypadku komunikacyjnego bliskiego, jest automatycznie uprawniona do zadośćuczynienia. Warunkiem niezbędnym jest tu wspomniana więź, którą należy jednoznacznie udowodnić (np. poprzez zeznania członków rodziny).

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej nie odnosi się w ogóle do kwestii materialnych. Jeżeli osoba tracąca bliskiego doznała w wyniku tej straty dodatkowo znacznego pogorszenia sytuacji materialnej, ma prawo żądać z tego tytułu stosownego odszkodowania.

ELITE prowadzi sprawy o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej oraz sprawy o stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej kompleksowo z zaangażowaniem prawnika. W sprawach, w których konieczne jest dokładne wyliczanie pogorszenia sytuacji materialnej zapewniamy również wsparcie księgowe.