ODSZKODOWANIA

Uzyskaj Najwyższe Odszkodowanie!

Codziennie, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych jak i dokonywania zwykłych czynności życiowych, bywamy narażeni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Ryzyko związane z uszkodzeniem ciała, pojazdu bądź innego rodzaju mienia towarzyszy każdemu z nas. Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku zdarzeń losowych, własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

W sytuacji, w której wypadek już się zdarzył, możemy zrekompensować poniesione szkody poprzez żądanie odszkodowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w sytuacji gdy:

 • zostali Państwo poszkodowani w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, pieszy, kierowca, rowerzysta – nawet do 20 lat wstecz od daty zdarzenia,

 • wypadek był przyczyną śmierci osoby bliskiej, bądź poważnego uszkodzenia Jej ciała

 • doznali Państwo obrażeń ciała w wyniku wypadku przy pracy,

 • Państwa samochód, motocykl został skradziony lub uszkodzony,

 • Państwa mienie uległo zniszczeniu bądź zostało skradzione,

 • ktokolwiek wyrządził Państwu jakąkolwiek inną szkodę,

 • nie otrzymali Państwo od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę należnego odszkodowania,

 • zakład ubezpieczeń zaniżył Państwa odszkodowanie,

 • zakład ubezpieczeń nie wypłaca we właściwym terminie odszkodowania,

 • ZUS bądź KRUS nie wypłaca należnych świadczeń,

 • oczekujecie Państwo kompleksowej obsługi przy dochodzeniu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Dochodzimy odszkodowań za wszystkie szkody:

OSOBOWE – np. obrażenia odniesione w wypadku samochodowym, wypadku przy pracy, skutki upadku na śliskim chodniku, uszkodzonych schodach lub nieoświetlonym korytarzu, śmierć bliskiej osoby czy szkody dotyczące błędu lekarskiego.

RZECZOWE – np. zalanie, pożar w domu lub mieszkaniu, kradzież z włamaniem do domu lub mieszkania, uszkodzenie bądź kradzież pojazdu

FINANSOWE – utracone korzyści, renty, polisy inwestycyjne

ROLNE – np. uszkodzenia plonów rolnych przez zwierzynę, uszkodzenia ciała podczas prac w gospodarstwie rolnym bądź na polu, uszkodzenia mienia należącego do rolnika

Po zawarciu z Państwem umowy, wystąpimy do zakładu ubezpieczeń o:

 • zadośćuczynienie,

 • zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji, kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, kosztów wizyt u lekarzy, kosztów dodatkowej opieki podczas leczenia, kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,

 • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu,

 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę uzupełniającą, utracone zarobki, rentę alimentacyjną,

 • stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,

 • zwrot kosztów pogrzebu,

 • odszkodowanie z polis NNW,

 • odszkodowanie z wszelkich polis odnoszących się do OC bądź ubezpieczenia mienia,

 • odszkodowanie z polis na życie, z polis inwestycyjnych

Odszkodowania za szkodę nie przysługują każdemu w każdej sytuacji. Po darmowej analizie okoliczności sprawy, poinformujemy Państwa o tym, czy podejmiemy się poprowadzenia sprawy.

W sytuacji gdy okaże się, że dochodzenie odszkodowania jest zasadne, zobowiązujemy się do profesjonalnego reprezentowania Państwa interesów przed firmami ubezpieczeniowymi lub innymi podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania. Zapewniamy kompleksową obsługę podczas likwidacji szkody.

Prowizyjny system wynagrodzenia motywuje nas do tego by odzyskać dla Państwa najwyższą możliwą kwotę odszkodowania, w najkrótszym czasie.

Niczym Państwo nie ryzykujecie – opłatę za nasze usługi pobieramy dopiero po uzyskaniu przez Państwa odszkodowania.

Co w sytuacji gdy pozostaje tylko droga sądowa?

ELITE zapewnia obsługę spraw sądowych. W ramach postępowań sądowych działamy za pomocą doświadczonych radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sporach o odszkodowania. Każda ze spraw, w której konieczne jest wniesienie pozwu do sądu, jest bezpośrednio konsultowana przez Klienta z radcą prawnym. Dotyczy to zarówno omówienia stanu faktycznego sprawy jak i kwestii opłat za prowadzenie sporu sądowego z ubezpieczycielem.

ELITE nie pobiera od Klientów zaliczek za prowadzenie procesów sądowych.