Odszkodowanie za pożar domu

Osoby, które wykupują ubezpieczenie nieruchomości od tzw. zdarzeń losowych (np. ognia, nawalnego deszczu,  huraganu i innych klęsk) powinny mieć świadomość, że ubezpieczenie takie nie obejmuje co do zasady swoim zakresem wszystkich szkód, które powstaną w ubezpieczonej nieruchomości.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania?

O zakresie ubezpieczenia decydują przede wszystkim zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W momencie zawierania umowy ubezpieczenia warto zaznajomić się z tzw. katalogiem wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela czyli z katalogiem wskazującym za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie odpowiada.  Na rynku funkcjonuje wiele produktów ubezpieczeniowych, które różnią się od siebie zakresem ochrony oferowanej przez danego ubezpieczyciela.

Sytuacją, która najczęściej stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania w razie pożaru nieruchomości jest  niedopełnienie obowiązków przeciwpożarowych właściciela budynku. Przepisy prawa zobowiązują bowiem właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.  Jeżeli po pożarze, właściciel ubezpieczonej nieruchomości nie przedstawi na wniosek firmy ubezpieczeniowej dokumentu zaświadczającego, iż taka kontrola została przeprowadzona, z całą pewnością będzie to stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w sytuacji gdy powstaje spór pomiędzy właścicielem spalonej (całkowicie lub częściowo) nieruchomości a ubezpieczycielem co do wysokości kosztów naprawy (odbudowy) budynku po szkodzie.

Z naszej praktyki wynika, że często wysokość kosztów naprawy jest punktem spornym. Ubezpieczyciele dokonując wyceny szkody pożarowej często zaniżają przyznane kwoty odszkodowania – w takiej sytuacji osobie bądź podmiotowi ubezpieczonemu przysługuje cały szereg środków pozwalających na uzyskanie dopłaty odszkodowania do pełnej kwoty kosztów poniesionych w związku z naprawą mienia po szkodzie.

Elite Odszkodowania współpracuje z biegłymi, którzy dokonują kalkulacji kosztów naprawy po szkodzie pożarowej pod kątem zapisów umowy ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia kwoty odszkodowania, gdyż wysokość odszkodowania zależna jest ściśle od zapisów danej umowy ubezpieczenia.