Odszkodowania lotnicze – zderzenia z ptakiem

4 maja 2017 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok (w sprawie C-315/15) odnoszący się do szkód lotniczych.

W wyroku uznano, że zderzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność, która może ZWOLNIĆ przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania w razie znacznego opóźnienia lotu. Zastrzeżono jednak, że w sytuacji gdy po zderzeniu z ptakiem upoważniony biegły stwierdził, że dany samolot jest zdolny do lotu, przewoźnik nie ma prawa do usprawiedliwiania opóźnienia, powołując się na konieczność przeprowadzenia ponownej kontroli.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nadzwyczajne okoliczności  są to zdarzenia, które ze względu na swój charakter lub swoje źródło nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają na skuteczne nad nim panowanie.

Trybunał orzekł, że w sytuacji gdy znaczne opóźnienie lotu jest następstwem nie tylko nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było uniknąć za pomocą dostosowanych do sytuacji środków i w odniesieniu do której przewoźnik lotniczy podjął wszelkie racjonalne środki zmierzające do uniknięcia jej następstw (zderzenia z ptakiem), ale też innej okoliczności (problemu technicznego samolotu), którą należy mu przypisać, opóźnienie będące następstwem tej pierwszej powinno zostać odliczone od całkowitego opóźnienia lotu w chwili lądowania na lotnisku docelowym w celu dokonania oceny, czy część opóźnienia, którą należy przypisać przewoźnikowi, wynosi co najmniej trzy godziny i czy wobec tego w odniesieniu do niej powinno zostać wypłacone odszkodowanie.

Punkty karne kierowców w internecie

Punkty karne do sprawdzenia w internecie

 

Od 24 kwietnia 2017r. istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia drogą elektroniczną ilości punktów karnych jakie nałożono na danego kierowcę w związku z popełnieniem wykroczeń drogowych.

Przed wprowadzeniem tej możliwości, w celu ustalenia ilości punktów karnych konieczne było osobiste udanie się na komendę Policji.

Usługa funkcjonuje na portalu obywatel.gov.pl. Należy wejść do zakładki „kierowcy i pojazdy” – pojawi się w niej odnośnik „sprawdź swoje punkty karne online”.

By móc skorzystać z opisanej funkcji konieczne jest jednak założenie Profilu Zaufanego (eGO).

Założenie Profilu Zaufanego jest darmowe. eGO można założyć w sposób tradycyjny tzn. zarejestrować się na stronie pz.gov.pl, a następnie należy udać się do Punktu Potwierdzającego z ważnym dokumentem tożsamości. Urzędnik w ramach szybkiej, kilkunastominutowej procedury potwierdzi naszą tożsamość.

Obecnie możliwość założenia Profilu Zaufanego za pośrednictwem internetu (bez konieczności udawania się do urzędu) oferują banki (PKO BP, Bank Millennium i ING Bank Śląski). Wkrótce mają dołączyć do nich kolejne.

 

Zadośćuczynienie

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę to świadczenie związane z realizacją obowiązków odszkodowawczych wynikających ze szkody na osobie. Zadośćuczynienie przysługuje osobom, których ciało zostało uszkodzone w wyniku działania osób trzecich. Podstawą do żądania zadośćuczynienia mogą być wszelkie sytuacje w wyniku których osoba trzecia doprowadziła do uszkodzenia naszego ciała (np. w wyniku wypadku samochodowego, poślizgnięcia na chodniku, potknięcia na nierównych schodach, pogryzienia przez psa).

Zadośćuczynienie  precyzuje art. 445 § 1 k.c. odwołujący się do treści art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem:
•    jednorazowym

wypłacane jest co do zasady jednorazowo. Przy określaniu jego wysokości kwotowej należy mieć na uwadze wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. Zdarzają się sytuacje, w których nie można  było przewidzieć przyszłych, negatywnych następstw uszkodzenia ciała – otwarta pozostaje wtedy droga do odrębnego przyznania odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy;

•    pieniężnym (wyrażonym w odpowiedniej kwocie);

•    mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (jego zadaniem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanych z doznaną krzywdą).

Krzywda przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpeceniem, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, rehabilitacji (chodzi tutaj o bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie funkcji organizmu etc.), poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków i możliwości poszkodowanego w przyszłości (chodzi tutaj o niemożność podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, aktywnego korzystania z życia i rozrywek);

•    osobistym tzn. przynależne jest poszkodowanemu przy czym są tutaj dwa wyjątki tzn. prawo do zadośćuczynienia przechodzi na spadkobierców poszkodowanego, ale tylko wtedy gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo o nie zostało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego;

Kolizja czy wypadek

Kolizja czy wypadek drogowy ?
W sytuacji gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, często posługujemy się dwoma pojęciami: wypadek drogowy i kolizja drogowa.  Pojęcia te odnoszą się do różnych zdarzeń.
Czym różnią się te pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją?
Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określa lekarz i nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem lekarskim wystawionym w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym.
Przestępstwo wypadku komunikacyjnego zostało spenalizowane w art. 177 kodeksu karnego, którego to przedmiotem ochrony jest z jednej strony bezpieczeństwo w ruchu, a z drugiej strony- zdrowie i życie ludzkie. Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego możliwa jest w przypadku ustalenia, że w wyniku naruszenia obowiązujących sprawcę w konkretnych okolicznościach zasad bezpieczeństwa w ruchu, doszło do powstania wskazanych w ustawie skutków.
„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.
Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. To określenie potoczne, które przyjęło się i jest stosowane, zarówno przez policjantów, organy sądownicze i ubezpieczeniowe, jak i przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Łatwiej takie zdarzenie określić mianem „kolizji” niż „wypadku, w którym nie ma ofiar”.